فایل های دسته بندی شبکه های بین خودرویی

انتشار اطلاعات در شبکه VANET

پروژه دانشجویی انتشار اطلاعات در شبکه VANET VANET(شبکه Ad-Hoc خودرو)،از RSU(محدوده کنار جاده) و خودروهای انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده ای برای پیدا کردن خودرو های متحرک مستقل است. برای درخواست های VANETs، انتشار داده

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1