فایل های دسته بندی دانش آموزی

پاورپوینت تم 1 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): الگویابی، موقعیت یابی، شمارش، خط کش و نمودار ستونی

پاورپوینت تم 1 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): الگویابی، موقعیت یابی، شمارش، خط کش و نمودار ستونی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 2 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز

پاورپوینت تم 2 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز ( 29 اسلاید)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 3 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): مفهوم اولیه عمل جمع

پاورپوینت تم 3 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): مفهوم اولیه عمل جمع ( 28 اسلاید)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 4 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب خط برای شمارش

پاورپوینت تم 4 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب خط برای شمارش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 5 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): جمع و تفریق با چوب خط

پاورپوینت تم 5 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): جمع و تفریق با چوب خط ( 29 اسلاید)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 6 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست ( 23 اسلاید)

پاورپوینت تم 6 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست ( 23 اسلاید)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 8 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام

پاورپوینت تم 8 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 9 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): آشنایی با 0 و 5 و تقارن

پاورپوینت تم 9 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): آشنایی با 0 و 5 و تقارن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 10 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): آشنایی با عدد 6 و 7 و مقایسه کردن مجموعه‌ها

پاورپوینت تم 10 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): آشنایی با عدد 6 و 7 و مقایسه کردن مجموعه‌ها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 11 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): تساوی مجموعه‌ها و آشنایی با عدد 8

پاورپوینت تم 11 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): تساوی مجموعه‌ها و آشنایی با عدد 8

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 12 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): مقایسه عدد‌ها، آشنایی با عدد 9 و شناخت عدد بیشتر

پاورپوینت تم 12 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): مقایسه عدد‌ها، آشنایی با عدد 9 و شناخت عدد بیشتر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 13 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): آشنایی با نماد جمع و حاصل آن و مفهوم ترکیبی اعداد

پاورپوینت تم 13 ریاضی پایه اول دبستان (ابتدائی): آشنایی با نماد جمع و حاصل آن و مفهوم ترکیبی اعداد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 4381