فایل های دسته بندی پایه هفتم

پاورپوینت درس دوازدهم جلسه دوم قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس دوازدهم جلسه دوم قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 23 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوازدهم جلسه اول قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس دوازدهم جلسه اول قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 16 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم جلسه دوم قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس یازدهم جلسه دوم قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 34 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم جلسه اول قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس یازدهم جلسه اول قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 15 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم جلسه دوم قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس دهم جلسه دوم قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 15 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم جلسه اول قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس دهم جلسه اول قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 15 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم جلسه دوم قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس نهم جلسه دوم قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 23 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم جلسه اول قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس نهم جلسه اول قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 20 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس الثانی عربی هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس الثانی (جَواهِر الْکَلامِ وَ کُنوزُ الحِْکمَِ) درس 2 عربی هفتمفرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 48پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات پاورپوینت قابل ویرایش با مح...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس الاول عربی هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس الاول ( قیمةُ الْعِلْمِ وَ نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ) درس 1 عربی هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 37 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس العاشر عربی هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس العاشر (اَلَْيّامُ وَ الْفُصولُ وَ الَْلْوانُ) درس 10 عربی هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس التاسع عربی هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس التاسع (اَالَْخلاْصُ فِي الْعَمَلِ) درس 9 عربی هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 634