فایل های دسته بندی دهم تجربی

پاورپوینت فصل سوم ـ درس چهارم کتاب ریاضی 1 ـ عبارت های جبری ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل سوم ـ درس چهارم کتاب ریاضی 1 ـ عبارت های جبری ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 44 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم ـ درس سوم کتاب ریاضی 1 ـ توان های گویا ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل سوم ـ درس سوم کتاب ریاضی 1 ـ توان های گویا ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 10 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم ـ درس دوم کتاب ریاضی 1 ـ ریشه n ام ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل سوم ـ درس دوم کتاب ریاضی 1 ـ ریشه nام ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 14 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم ـ درس اول کتاب ریاضی 1 ـ ریشه و توان ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل سوم ـ درس اول کتاب ریاضی 1 ـ ریشه و توان ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 20 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم ـ درس سوم کتاب ریاضی 1 ـ تعیین علامت ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل چهارم ـ درس سوم کتاب ریاضی 1 ـ تعیین علامت ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 45 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم ـ درس دوم کتاب ریاضی 1 ـ سهمی ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل چهارم ـ درس دوم کتاب ریاضی 1 ـ سهمی ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 23 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم ـ درس اول کتاب ریاضی 1 ـ معادله درجه دوم و روشهای حل آن ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل چهارم ـ درس اول کتاب ریاضی 1 ـ معادله درجه دوم و روشهای حل آن ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 39 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم ـ درس سوم کتاب ریاضی 1 ـ انواع تابع ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل پنجم ـ درس سوم کتاب ریاضی 1 ـ انواع تابع ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 43 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم ـ درس دوم کتاب ریاضی 1 ـ دامنه و برد تابع ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل پنجم ـ درس دوم کتاب ریاضی 1 ـ دامنه و برد تابع ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 31 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم ـ درس اول کتاب ریاضی 1 ـ مفهوم تابع و بازنمایی های آن ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل پنجم ـ درس اول کتاب ریاضی 1 ـ مفهوم تابع و بازنمایی های آن ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 24 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم ـ درس سوم کتاب ریاضی 1 ـ ترکیب ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل ششم ـ درس سوم کتاب ریاضی 1 ـ ترکیب ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 24 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم ـ درس دوم کتاب ریاضی 1 ـ جایگشت ـ پایه دهم تجربی

پاورپوینت فصل ششم ـ درس دوم کتاب ریاضی 1 ـ جایگشت ـ پایه دهم تجربی تعداد اسلاید : 24 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 101