فایل های دسته بندی دهم انسانی

پاورپوینت چیستی اخلاق درس 1 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت چیستی اخلاق درس 1 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24 پوشش کامل مباحث درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کمال ما درس 2 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت کمال ما درس 2 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 پوشش کامل مباحث درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتا...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هدایت الهی در مسیر کمال درس 3 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت هدایت الهی در مسیر کمال درس 3 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 پوشش کامل مباحث درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییر...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هادیان واقعی هادیان پنداری درس 4 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت هادیان واقعی هادیان پنداری درس 4 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 پوشش کامل مباحث درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغی...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تفکر روشنابخش مسیر درس 5 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تفکر روشنابخش مسیر درس 5 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 38پوشش کامل مباحث درسپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ایمنطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ک...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آهنگ سفر درس 6 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت آهنگ سفر درس 6 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 33 پوشش کامل مباحث درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت محبت به خدا درس 7 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت محبت به خدا درس 7 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 پوشش کامل مباحث درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و ر...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت راز اعتماد درس 8 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت راز اعتماد درس 8 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 پوشش کامل مباحث درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتا...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تکبر درس 9 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تکبر درس 9 اخلاق اسلامی دهم علوم و معارف اسلامی،فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 پوشش کامل مباحث درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جایگاه احکام در اسلام درس اول احکام دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت جایگاه احکام در اسلام درس 1 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اجتهاد و تقلید درس دوم احکام دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت اجتهاد و تقلید درس 2 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت واژه شناسی فقهی درس سوم احکام دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت واژه شناسی فقهی درس 3 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 334